kieker.monitoring.probe
Interfaces 
IMonitoringProbe