kieker.monitoring.core
Interfaces 
IMonitoringRecordReceiver